Видове екипи

видове екипиПо-долу ще видите различните формати на екипна работа, които се обособяват според различни критерии. Видовете екипи са важни, доколкото от избора на екип зависи и целите, които ще преследва той, както и средствата, с които ще се постигат тези цели.

Според Hackman (1990), критериите за групиране на екипите в различни видове са степента на автономия и степента на контрол върху екипа от страна на компанията.

В този смисъл, възможни са следните видове екипи:

  • Екипи, ръководени от мениджъри.
  • Екипи, които се самоуправляват.
  • Екипи, които се самосъздават и самоуправляват.
  • Екипи, които се самосъздават, самоуправляват и самонасочват (напр., мениджърският екип).

Подобно мнение споделят и други автори – Ancona, Nadler, Greek, Musselwhite и Zender и др.

Според Robbins и Coulter (2004) са възможни 4 критерия за групиране на екипите в различни видове – каква е целта, каква е структурата на екипа, какво е членството в него, за какъв срок е създаден екипът.

Според Katzenbach и Smith (1993) основен критерий за разграничаване на екипите е степента на тяхната ефективност, т.е. доколко изпълняват трите екипни резултата.

Според S. Mohram, S. Cohen и А. Mohram (1995), както и според Mankin и Bikson (1998), а също така и според Т.Христова, Т. Христов и С. Христов (2006), критерият за видовете екипи е тяхното предназначение, т.е. за какво са създадени и каква е тяхната основна функция. (вж Христова, Т., Тодор Христов, Симеон Христов, 10-те златни правила за работа в екип, София, “Сиела”, 2006).

На основа на този критерий авторите различават 5 различни вида екипи, т.е. 5 формата на екипна работа:

Всеки вид екип се създава със специално предназначение, затова и има своите собствени отличителни белези, преимущества, както и приноси за компанията.

Повече за “Видовете екип”

По-долу ви насочваме към списък с ресурси на тема “видове екипи”:

Вижте разяснението на още термини в речника на термините в мениджмънта и бизнеса.